Duurzame businessmodellen.nl
Deel 1 van het leerpad > Leerstap 6: Op weg naar een duurzaam businessmodel

Leerstap 6 – Op weg naar een duurzaam businessmodel

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4

In leerstap 5 ben je begonnen met de eerste opdracht die uiteindelijk moet leiden tot de uitwerking van een duurzaam businessmodel voor een zelfgekozen organisatie. In deze leerstap leer je meer over het duurzaam businessmodel.

 

Duurzaam businessmodel

Je vindt het duurzaam businessmodel in figuur 4.3. op pagina 73 van het boek Duurzame businessmodellen.

Als je dit businessmodel bekijkt, zie je dat het bestaat uit een aantal onderdelen. 

 

De identiteit van de organisatie

De basisfilosofie of identiteit van de organisatie vertelt wie de organisatie is en waarom zij de dingen doet die ze doet. Als dat helder is, ontstaat er een relatie met afnemers die zich herkennen in de basisfilosofie of identiteit van de organisatie. Een afnemer die zich herkent in de identiteit van de organisatie voelt zich er thuis. De identiteit bepaalt dus welke afnemers worden aangesproken.

 

De strategie van een organisatie is gebaseerd op duidelijke uitgangspunten:

  • weet wie je bent (identiteit);
  • maak dat zowel binnen als buiten de organisatie duidelijk;
  • werk vanuit die identiteit.

 

De input & activiteiten

 

In een organisatie draait het om de kerncompetenties of kernkwaliteiten. Een kerncompetentie of kernkwaliteit is iets wat een organisatie goed kan. In de bovenstaande figuur is met een pijl aangegeven dat de identiteit de activiteiten van de organisatie aanstuurt. Dat wil zeggen dat de kerncompetenties de identiteit van de organisatie laten zien. Dat is mogelijk indien de kerncompetentie:

- direct verbonden is met de identiteit van de organisatie;

- de identiteit van de organisatie concreet maakt;

- kopers een voordeel verschaft en waardevol voor hen is.

De kerncompetenties in de bovenstaande figuur zijn: netwerk, fysieke omgeving, product of proces, personeel en communicatie.

De activiteiten die uit de kerncompetenties naar voren komen zijn dan: samenwerken, beleving scheppen, verduurzamen, authentiek optreden en verbreden.

 

De output

 

De input van kerncompetenties als instrumenten leidt tot duurzame activiteiten die vervolgens leiden tot de output of resultaten. In duurzame businessmodellen zijn de resultaten het gevolg van duurzame activiteiten die niet alleen leiden tot financiële resultaten, maar ook tot sociale en ecologische. Bij financiële termen kan het gaan om geldelijke winsten, bij sociale resultaten om het creëren van banen, en bij ecologische resultaten om de mate waarin de verkochte producten duurzaam genoemd kunnen worden.

 

 

De output of resultaten zullen tot impact moeten leiden. Bijvoorbeeld: het gebruiken van een elektrische auto i.p.v. een diesel levert als output minder CO2-uitstoot op, maar in welke mate deze vermindering van CO2-uitstoot impact heeft op Planet is niet direct duidelijk. Dit hangt bijvoorbeeld af vanuit welke bron de elektriciteit voor de auto komt. Het maakt nogal een verschil of de elektriciteit wordt geleverd door een kolencentrale of door zonne-energie. Dus resultaten in een duurzaam businessmodel zijn pas echt van belang indien ze bijdragen aan de impact op de drie P’s.

 

Context

Boven de inmiddels besproken onderdelen staat in het duurzaam businessmodel de context.

 

 

 

Deze context bestaat uit twee onderdelen:

  • de externe omgeving
  • de vraag- en aanbodzijde

 

De externe omgeving bestaat uit autonome ontwikkelingen en trends, ook wel de macro-omgeving genoemd, het regime, ook wel de meso-omgeving genoemd en de praktijk en uitvoering.

De vraagzijde bestaat uit doelgroepen met specifieke kenmerken en bijbehorende vraagproblemen, zoals autobezitters die hun auto weinig gebruiken, maar wel het gemak van eigen mobiliteit wensen. De aanbodzijde bestaat uit de oplossingen voor het vraagprobleem in de vorm van een product of proces. Dat kan voor de autobezitter bijvoorbeeld een nieuwe kleine auto zijn, maar ook een deelauto die op te vragen is met een app. De oplossing die gekozen wordt, bepaalt bij de input en activiteiten dan het aan te bieden duurzaam product en/of het proces.

Bij de context is waarnemen erg belangrijk: wil je nieuwe vragen van de doelgroep wel zien of zie je alleen datgene waar je al bekend mee bent? In de volgende leerstap gaan we daarom eerst naar het waarnemen kijken en daarna in leerstap 8 weer terug naar de context.

Studiewijzer

Doe eerst de begrippentrainer over hoofdstuk 4, paragraaf 4.4 op de website, bestudeer daarna deze paragraaf 4.4 uit het boek en doe vervolgens weer de begrippentrainer. Dit helpt je de tekst beter te begrijpen.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.